Dreamweaver CS

การสร้างเว็บเพจด้วย CSS layout (ตอนที่ 8)

จัด CSS สำหรับแสดงผลในส่วนของเนื้อหาเว็บไซต์

จัดการ CSS ในส่วนของ Right ทั้งหมด เริ่มจาก

กำหนดการแสดงผลของ Right

#containner #main #right จะเก็บเนื้อหาที่อยู่ด้านขวามือทั้งหมด


1. กำหนดขนาดความกว้างเท่ากับ 570px และจัดอยู่ทางขวามือกำหนดการแสดงผลของ Content

#containner #main #right #content จะเป็นกล่องเก็บเนื้อหาเป็นเรื่องๆ ดังรูป


ขั้นตอนการเขียน CSS มีดังนี้

1. กำหนดสีพื้นหลัง

2. จัดให้ตัวอักษรที่อยู่ใน content อยู่ชิดด้านซ้ายมือ


3. กำหนดความกว้างของ content ให้เท่ากับ 540px และ clear : both ไม่ให้วัตถุอื่นอยู่ในระดับเดียวกันกับ content กำหนด margin เท่ากับ 10px

4. กำหนดขนาดและสีของเส้นขอบ

5. Position type:relative เพื่อกำหนดให้วัตถุใน content อ้างอิงขอบเขตจาก content ทั้งหมดเลื่อนขึ้นด้านบน